පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

 
 


Press F5 to view new updates.

2020 අවසන් වාර විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර (10 ශ්‍රේණිය)

 

ඔබේ අදහස් - wpeduweb@gmail.com - අදාළ ප්‍රශණ පත්‍ර පසුව පළ කෙරේ.
 
2021 අප්‍රේල් මස 07 වන බදාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 අප්‍රේල් මස 06 වන අඟහරුවාදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 අප්‍රේල් මස 05 වන සඳුදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 අප්‍රේල් මස 01 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර
2021 මාර්තු මස 31 වන බදාදා දින විභාගය - පිළිතුර පත්‍ර
2021 මාර්තු මස 30 වන අඟහරුවාදා දින විභාගය - පිළිතුර පත්‍ර
2021 මාර්තු මස 29 වන සඳුදා දින විභාගය - පිළිතුරු පත්‍ර

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2021 පෙබරවාරි මස 10.     වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි