පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා

අප හා සම්බන්ධවන්න

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාල හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යයාල
දිස්ත්‍රික්කය කලාපය කොට්ඨාසය
කොළඹ කොළඹ කලාපය


පී.එන්. සිල්වා මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 0112-447143
දුරකථන (ජංගම) - 071-8496981/ 077-1548077
ෆැක්ස් - 0112-436006
ඉ-මේල් - zdecol@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - www.cmbzone.sch.lk/
බොරැල්ල
මධ්‍යම කොළඹ
උතුරු කොළඹ
දකුණු කොළඹ
හෝමාගම කලාපය

පී.ඩී. වීරසුරිය මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2855245
දුරකථන (ජංගම) - 076-7735027
ෆැක්ස් - 011-2855219
ඉ-මේල් - zdehom@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - www.zonho.sch.lk/
හන්වැල්ල
හෝමාගම
පාදුක්ක
පිළියන්දල කලාපය
පී.කේ.ඩී.යු.ද එස්. ගුණසේකර මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2613825
දුරකථන (ජංගම) - 071-4446979
ෆැක්ස් - 011-2613825
ඉ-මේල් - zdepil@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
දෙහිවල
කැස්බෑව
මොරටුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය
එච්.ඩබ්ලිව්.එන්.කේ. ඒකනායක මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2876628
දුරකථන (ජංගම) - 071-9996399
ෆැක්ස් - 011-2874077
ඉ-මේල් - zdesjp@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
කඩුවෙල
කොලොන්නාව
මහරගම
නුගේගොඩ
ගම්පහ ගම්පහ කලාපය

ඩබ්ලිව්. මල්ලිකා මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 033-2222350
දුරකථන (ජංගම) - 071-1894507
ෆැක්ස් - 033-2222807
ඉ-මේල් - zdegam@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - www.gampahait.sch.lk/
අත්තනගල්ල
දෙම්පේ
ගම්පහ
කැලණිය කලාපය

ජී.ඩී.සී. ෆොන්සේකා මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2962025
දුරකථන (ජංගම) -071- 2022334
ෆැක්ස් - 011-2962025
ඉ-මේල් - zdekel@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - http://www.kelanizone.sch.lk/
බියගම
කැලණිය
මහර
වත්තල
මිනුවගොඩ කලාපය

එස්. කේ. මල්ලවආරච්චි මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2297994
දුරකථන (ජංගම) -071- 3490919
ෆැක්ස් - 011-2297995
ඉ-මේල් - zdemin@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - http://www.minuict.weebly.com/
දිවුලපිටිය
මීරිගම
මිනුවගොඩ
මීගමුව කලාපය
කේ.ඒ.සී. ප්‍රනාන්දු මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2265706
දුරකථන (ජංගම) -071- 8046343
ෆැක්ස් - 011-2265639
ඉ-මේල් - zdeneg@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
ජා ඇල
කටාන
මීගමුව
කළුතර හොරණ කලාපය
කේ.ඒ. චන්ද්‍රාවතී මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 034-2262663
දුරකථන (ජංගම) -071-6407158
ෆැක්ස් - 034-2262663
ඉ-මේල් - zdehor@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
බණ්ඩාරගම
බුලත්සිංහල
හොරණ
කළුතර කලාපය
ඕ.එම්.වී.පී. මුදලිගේ මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 034-2222447
දුරකථන (ජංගම) -071-7159745
ෆැක්ස් - 034-2222447
ඉ-මේල් - zdekal@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය -
බේරුවල
දොඩන්ගොඩ
කළුතර
පානදුර
මතුගම කලාපය

ඩී.එම්.එල්.පී. දිසානායක මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)
දුරකථන (කාර්යාලය) - 034-2248107
දුරකථන (ජංගම) -071-2354382
ෆැක්ස් - 034-2248107
ඉ-මේල් - zdemat@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය - http://www.mathuzone.sch.lk/
අගලවත්ත i
අගලවත්ත ii
මතුගම
වලල්ලාවිට

 

Last Updated : 13-June-2017