පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ගුරු ගෙදර රූපවාහිණී වැඩසටහන් කාලසටහන

භාගත කරගන්න/ Download

"ගුරුගෙදර" සිිංහල සහ දෙමළ වැඩසටහන් (2020/11/30 - 2020/12/06)
 
"GURUGEDARA"SINHALA & TAMIL PROGRAMMES (2020/11/30 - 2020/12/06)
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: දෙසැම්බර් 02, 2018           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි