පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

කොළඹ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

කොළඹ කලාපයමයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-
                                        077-
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112 447 143
      ෆැක්ස් - 0112 436 006
      ඉ-මේල් - zdecol@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2447143
ෆැක්ස් - 011-2436006
වෙබ් අඩවිය - www.cmbzone.sch.lk/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      බී.එම්. බණ්ඩාරනායක මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2320458
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8247250
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - devcol@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      එච්.ඒ.කේ.යු.අයි. හෙට්ටිආරච්චි මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2390633
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8115022
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - col@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      එස්. ප්‍රභා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2320459
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8509210
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - admincol@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන) -
      ඩබ්ලිව්.ඒ. නිලිකා පෙරේරා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2320455
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8223026
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - admincol@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      ආර්.එම්.එස්. වසන්තා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2447116
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4580938
      ෆැක්ස් - 011-2447116
      ඉ-මේල් - accocol@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      එම්.ඒ.ඩී.ටී.ආර්. මාරසිංහ මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2447116
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4580938
      ෆැක්ස් - 011-2447116
      ඉ-මේල් - accocol@edudept.wp.gov.lk

බොරැල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මධ්‍යම කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කේ.පී.ජයවර්ධන මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8019391
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2514897

එස්. ප්‍රභා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8509210
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2322523

උතුරු කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දකුණු කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කේ. කටුකුරුන්ද මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8434074
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2322534

සී.කේ. ඉලංගතිලක මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 077-1006586
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2513640

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter