පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

කොළඹ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

කොළඹ කලාපයපී.ආර්. දේවබන්දු මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8046563
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112 447 143
      ෆැක්ස් - 0112 436 006
      ඉ-මේල් - dircolomboedu@gmail.com
                  zdecol@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2447143
ෆැක්ස් - 011-2436006
වෙබ් අඩවිය - https://cmbez.wp.gov.lk/
පිහිටීම

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      එල්.වී.ඩී. ලියදිපිටිය මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2320458
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9980844
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - devcol@edudept.wp.gov.lk
                  colombozonedev@gmail.com

      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      එච්.ඒ.කේ.යු.අයි. හෙට්ටිආරච්චි මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2390633
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8115022
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - col@edudept.wp.gov.lk


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ඊ.එම්. චමාලි එදිරිසිංහ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112320459
      දුරකථනය (ජංගම) - 0714289076
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - eduadmincol@edudept.wp.gov.lk


      

නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු පාලන) -
      කේ. කේ. කුමුදුණි මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2320455
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8434074
      ෆැක්ස් - 011-2436006
      ඉ-මේල් - estcol@edudept.wp.gov.lk


      

ගණකාධිකාරි (වැටුප්)-
      කේ.එච්.සී.ඒ.ඩී.එස්. අබේසිංහ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112320457
      දුරකථනය (ජංගම) - 076-6724043
      ෆැක්ස් - 011-2447116
      ඉ-මේල් - salcol@edudept.wp.gov.lk


      

පරිපාලන නිලධාරී -
      වී.පි.ටි. ලක්ෂ්මී මැණිකේ මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112320456
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8484192
      ෆැක්ස් - 011-2447116
      ඉ-මේල් - aocol@edudept.wp.gov.lk

බොරැල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මධ්‍යම කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය


එම්.කේ.ඩබ්. ප්‍රියදර්ශණි පෙරේරා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - බොරැල්ල)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8032587
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2514897
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් - borella@edudept.wp.gov.lk
      ලිපිනය - විජය කුමාරතුංග මාවත, නාරහේන්පිට, කොළඹ 05.


(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - මධ්‍යම කොළඹ)

      දුරකථනය (ජංගම) -
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112322523
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් - colombocentraldata@edudept.wp.gov.lk
      ලිපිනය - මිහිදු මාවත සිංහල මහා විද්‍යාලය, මිහිදු මාවත, කොළඹ 12.

උතුරු කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දකුණු කොළඔ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - උතුරු කොළඹ)

      දුරකථනය (ජංගම) -
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112322534
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් - colombonorth@edudept.wp.gov.lk
      ලිපිනය - 300/4, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 14.

සී.පී. ආශා පීරිස් මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - දකුණු කොළඹ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 0743189996
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112513640
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් - colombosouth@edudept.wp.gov.lk
      ලිපිනය - විජය කුමාරතුංග මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05.

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මැයි 29, 2024           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි