පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මිනුවන්ගොඩ කලාපය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) -
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2297994
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - zdemin@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
211, එල්ලංගල පාර, මිනුවන්ගොඩ.

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2297994
ෆැක්ස් - 011-2297995
වෙබ් අඩවිය - http://www.minuict.weebly.com/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) -
      එච්.බී.එච්. රූපසිංහ මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2299016
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8268637
      ෆැක්ස් - 011-2299016
      ඉ-මේල් - min@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ඒ.ඒ. නිමල්සිරි ද සිල්වා මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8229611
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - devmin@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) -
      ඒ.ඩබ්.ආර්. පෙරේරා මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4476855
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - adminmin@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-0980625
      ෆැක්ස් - 011-2297995
      ඉ-මේල් - adminmin@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      එම්.සී. පෙරේරා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295161
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4473146
      ෆැක්ස් - 011-2295161
      ඉ-මේල් - accomin@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      එම්.ඒ.ඩී.ඩී. මුණසිංහ මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295077
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-2361677
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

මීරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දිවුලපිටිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ජේ.එච්.එම්.ආර්. ජයපත්ම මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8089337
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2273562

කේ.එල්.ඒ.එස්. කඹුරුගමුව මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-6441276
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 031-2248468

මිණුවන්ගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ආර්. කුසුමතිස්ස මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8176368
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2295833
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter