පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

පිලියන්දල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

පිලියන්දල කලාපයපී.කේ.ඩී.යූ.එස්. ගුණසේකර මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4446979
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613825
      ෆැක්ස් -011-2613825
      ඉ-මේල් - ugoonasekera@gmail.com / zdepili@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
පාසල් මාවත, පිලියන්දල

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613825
ෆැක්ස් -011-2613825
වෙබ් අඩවිය -
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ඩී.පී.වික්‍රමසිංහ මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2614215
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8179295
      ෆැක්ස් - 011-2613825
      ඉ-මේල් - devpil@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      එල්.ඩී.ජී. ප්‍රියදර්ශනී මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2614792
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4450071
      ෆැක්ස් - 011-2613825
      ඉ-මේල් - pil@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      සුසීමා විතාන මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2614200
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8243497
      ෆැක්ස් - 011-2613825
      ඉ-මේල් - adminpil@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පාලන) -
      ආර්. එරමුදුගොල්ල මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2614995
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8031148
      ෆැක්ස් - 011-2613825
      ඉ-මේල් - adminpil@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      එන්.ඩී.ටී. ප්‍ර බෝා්ධිනී මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613824
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8180371
      ෆැක්ස් - 011-2613824
      ඉ-මේල් - accopil@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      ඩී.ඒ.එස්.එල්. දෙව්පුර මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2614200
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-8755551
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

මොරටුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දෙහිවල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

එස්.ආර්.එන්. විතානගේ මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8271576
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2642126

එච්.ඩී.ඒ.එම්. හිඳුරංගල මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8136011
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2726909

කැස්බෑව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ටී.සී.එස්. රුබේරු මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8730230
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613711
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter