පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කැලණිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

කැලණිය කලාපයපී.ආර්. දේවබන්දු මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) -
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963257
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - zdekel@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කැලණිය අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
කැලණිය

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963257
ෆැක්ස් - 011-2962025
වෙබ් අඩවිය - http://www.kelanizone.sch.lk/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      එම්.ආර්.ඒ.එස්.එම්. බණ්ඩාර මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963257
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8125975
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - adminkel@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      බී.එම්.එස්.ඒ. බස්නායක මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963902
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4425162
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - kel@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පරිපාලන) -
      පී.ආර්. දේවබන්ධු මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2962258
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8046563
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - adminkel@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      එස්.එච්.ජේ.පී. සිල්වා මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2962663
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-8783367
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - devkel@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      කේ.එච්.ඒ. කුමාරසිරි මෙය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963327
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-1860974
      ෆැක්ස් - 011-2962025
      ඉ-මේල් - accokel@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
       හේමමාලා නිශ්ශංක මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2962025
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-6955682
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

මහර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

බියගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩී.එන්.එස්. අතුකෝරළ මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8156717
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2970076

අයි. චන්ද්‍රලතා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8044099
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2487733

කැළණිය කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

වත්තල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කේ.එල්. නිල්මිණි පෙරේරා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4411997
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2922932

පී.එච්. ශාලිනී බණ්ඩාර මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8037747
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2931260
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter