පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

කැලණිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

කැලණිය කලාපයපී.ඩී.අයි.කේ. පරණගම මිය.
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8619473
      දුරකථනය (කාර්යාලය)- 011-2927598
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්- 071-8619473
      ඉ-මේල් - paranagama.iroshi@gmail.com
ලිපිනය -
කැලණිය අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
කැලණිය

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2963257
ෆැක්ස් - 011-2962025
වෙබ් අඩවිය - www.kelz.edu.gov.lk/
පිහිටීම


      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
      පී.එච්.එස්. බණ්ඩාර මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2927594
      දුරකථනය (ජංගම) - 071- 8037747
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්-071-8037747
      ඉ-මේල් - saliniebandara@gmail.com


      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(අධ්‍යාපන සංවර්ධන)
      එෆ්.එච්.ජේ.පී. සිල්වා මයා.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-927596
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-3883179
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්-077-8287139
      ඉ-මේල් - silvajanasri@gmail.com


      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන)
      ඩී.එෆ්.පී.එස්.ඩී. පෙරේරා මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2927591
      දුරකථනය (ජංගම) - 071- 8356279
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්-071- 8356279
      ඉ-මේල් - dfpsdperera@gmail.com


      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)
      පී.ජී.ඩී.එල්. පල්ලියගුරුගේ මිය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-927571
      දුරකථනය (ජංගම) - 071- 3699048
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්-071- 3699048
      ඉ-මේල් - dlochani@yahoo.com


      ගණකාධිකාරී
       කේ.එච්.ඒ කුමාරසිරි මෙය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2927589
      දුරකථනය (ජංගම) - 070-2703463
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප් -070-2703463
      ඉ-මේල් - apsarakumarasiri1988.ak@gmail.com


      පරිපාලන නිලධාරී
      සී.පී. කුමාරගේ මිය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2927592
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-1060800
      ෆැක්ස් - 011-2927591
      වට්ස් ඇප්-077-5457994
      ඉ-මේල් - prasadini222@gmail.com