පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා

අප හා සම්බන්ධවන්න

පාසල් පරිපාලන අංශය

   ඩී.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. ගුණරත්න මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යයාල) - 011-2682262   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2010052

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   ඩබ්ලිව්.කේ.එන්. විජේතුංග මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - wijethungaa@yahoo.com
                eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-2340186

පාසල් පරිපාලන අංශයේ රාජකාරි

 • Basic investigation on receiving complaints.
 • Land acquisition and disown related to school lands.
 • Assuring activities to secure the school lands. (Surveying procedures)
 • Approving the estimates such as school development society facilities fees and service fees of National Schools in Western Province.
 • Other various activities and projects.
 • Giving recommendations to the Ministry of Education regarding the all private schools teachers in Western Province for their institutional purposes.
 • Giving recommendations to the Ministry of Education to do the institutional procedures of piriven teachers in all 134 piriven in Western Province.
 • Organizing year end assesments.
 • Grade 5 scholarship activities.
 • Activities related to "Prgnajanani scholarships".
 • Activities of donated scholarships given by presidential funds.
 • Divisional collection centre activities.
 • Income collection of canteens.
 • Giving recommendations to overseas leave of school students (National Schools) approving overseas leave for provincial Schools.
 • Institutional activities of special schools.
 • Giving approvals to the educational trips and field trips of National Schools in Western Province.
 • Giving approvals to provide Western Province National Schools main hall (auditoriums) and playgrounds for external institutions.
Last Updated : 13-June-2017