පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා

අප හා සම්බන්ධවන්න

අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය


   කේ.පී.එන්. ප්‍රේමසිරි මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678398   ෆැක්ස් - 0011-2678398
   ජංගම දුරකථනය - 071-4967844

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   එන්.ඒ. බදුරළිය මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන)

   ඉ-මේල් - dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693892
   ජංගම දුරකථනය - 071-8293743

   එච්.ටී. කුෂාන්ති කුමාරි මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-තොරතුරු තාක්ෂණ)

   ඉ-මේල් - ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-9272432

   දුෂ්මන්ත සී. රාජපක්ෂ මහතා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ප්‍රාථමික)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8178114

   ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මෙනවිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සිංහල, මාධ්‍යය,දෙවන බස, ත්‍රීභාෂා)

   ඉ-මේල් - sinhala@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8271945

   එම්.ඩබ්ලිව්. කාන්ති ප්‍රියදර්නී පෙර්රා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- බටහිර සංගීතය)

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8032587

   එච්.එන්. පෙර්රා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   ආර්. උදයකුමාර් මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දෙමළ මාධ්‍යය)

   ඉ-මේල් - tamil@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-1067070

   එම්.ඩී.එච්. දිසානායක මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන)

   ඉ-මේල් - dissanayakehenry@gmail.com
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699516   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-6017786

   කේ.ඩී. නන්දසේන මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සෞන්දර්යය)

   ඉ-මේල් - dissanayakehenry@gmail.com
              aesthetic@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4480775

   මහින්ද කොඩිතුවක්කු මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/පෙර පාසල්/උදේශනය)

   ඉ-මේල් - nonformal@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699515   ෆැක්ස් - 011-2699515
   ජංගම දුරකථනය - 071-4795277

   හංසනී ෂමිලා පෙරමුණගේ මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -sciencehomagama@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8135946

   එල්.එච්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. සිල්වා මෙනවිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සමාජ විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8047436

   එච්.එම්. සමරකෝන් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික විෂය)

   ඉ-මේල් -technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2270744

   ඩබ්ලිව්.එම්.එල්. විජේසූරිය මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ඉංග්‍රීසි විෂය)

   ඉ-මේල් -leena.wijesooriya@gmail.com
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-5491780

අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශයේ කාර්යයන්

 • Directing Principals and Teachers towards the qualitative Education development of children
 • Activating and developing training and seminars nessary for above matter
 • Maintaining the co-ordination between ministry of Education and National Institute of Education related to education procedures of schools.
 • Conducting and Developing special education and non-formal education programmes and conducting compulsory education orders.
 • Giving free text books, school uniform and lunch for school children.
 • Conducting health improvement and nutritive programmes.
 • Providing scholarships for scholarship holders.
 • Conducting relavant teacher training programmes in order to implement the school curriculum.
 • Prepairing students for National Level Examinations.
 • Conducting professional development activities for teachers.
 • Conducting school supervision activities.
 • Goverment and non-goverment co-ordination related to Education development.
 • Conducting school and provincial Level year end examinations

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මැයි 08, 2018

       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter