පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව


    එම්.ඒ. අනුර ප්‍රේමලාල් මයා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4496916
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2868612
      ෆැක්ස් -011-2868612
      ඉ-මේල් - apremalal9@gmail.com

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   ඩබ්ලිව්.කේ.ඒ.සී. විජේසිංහ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන I/ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk/ dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088472

   පී. ලියනගේ මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සංවර්ධන II)

   ඉ-මේල් - lipatha72@gmail.com
   දුරකථන - 011 2875952   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071 8263252

   ඊ.එන්. බොරළුගොඩ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)

   ඉ-මේල් - ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071 4800884

   පී.එල්.ඩී. තේජා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන/උපදේශනය)

   ඉ-මේල් - wpeduspecial@gmail.com
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2867240   ෆැක්ස් - 011-2867240
   ජංගම දුරකථනය - 070-2603264

    පී.පී. වල්පොලගේ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ඉංග්‍රිසි සහ ද්විභාෂා)

   ඉ-මේල් -priyangikawalpolage@gmail.com
               english@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8201374

    ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්. දේශප්‍රිය මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -ගණිතය/විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -smpathdeshapriya@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8455806

   ඒ.එස්. නජීබ් මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දෙමළ මාධ්‍යය)

   ඉ-මේල් - tamil@edudept.wp.gov.lk
               najeebrizwana503@gmail.com
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 075-8561195

   එච්.එම්. සමරකෝන් මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික විෂය)

   ඉ-මේල් -technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2270744

   එච්.එම්.ඩී.කේ. හේරත් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - ආගම හා සාරධර්ම)

   ඉ-මේල් - deekherath@gmail.com
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 0714872753

   එන්.ආර්.පී. කුමාරි මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සෞන්දර්යය )

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
      nrpkumari@gmail.com    දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-3379384

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - sports@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   ආර්.පී.ඩී. චන්ද්‍රලාල් මහතා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/පෙර පාසල් - රා.ආ.)

   ඉ-මේල් - nonformal@edudept.wp.gov.lk
         rajapakshadushmantha@gmail.com
   දුරකථන - 011-2699515   ෆැක්ස් - 011-2699515
   ජංගම දුරකථනය - 071-8178114

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: නොවැම්බර් 15, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි