පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

හෝමාගම කලාපයපී.ඩී. වීරසූරිය මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 076-7735219
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - zdehom@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
ෆැක්ස් - 011-2855219
වෙබ් අඩවිය - http://www.zonho.sch.lk/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      පී.ඩී.අයි.කේ. පරණගම මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8619473
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - devhom@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      සී. හෙට්ටිආරච්චි මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8068346
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - hom@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      එච්.සී.පී. ගමගේ මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-3756974
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - adminhom@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන) -
      ආර්.ඒ.ජේ. රූපසිංහ මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-1497108
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - adminhom@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      ජී.පී.වයි. කුමාරී මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8048256
      ෆැක්ස් - 011-2855219
      ඉ-මේල් - accohom@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      එන්.ඊ.ඒ.ඩී.ටී. පෙරේරා මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2855245
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8432307
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

සීතාවක කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාදුක්ක කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩී.එම්.එස්.කේ. දිසානායක මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8342411
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 036-2255284

චන්ද්‍රානි හෙට්ටිආරච්චි මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-3478616
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2184244

හෝමාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

 

ජී.බී. කාන්ති මල්ලිකා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8464035
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2098248
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter