පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

මීගමුව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

මීගමුව කලාපයඩී.එෆ්.පී.එස්.ඩී. පෙරේරා මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8356279
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265706
      ෆැක්ස් - 011-2265639
      ඉ-මේල් - zdeneg@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
මීගමුව

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265706
ෆැක්ස් - 011-2265639
වෙබ් අඩවිය -
පිහිටීම

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
      ඩබ්ලිව්.එස්.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265639
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4433552
      ෆැක්ස් - 011-2265639
      ඉ-මේල් - devneg@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) -
      ජී.ආර්.ද සිල්වා මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 0112-265638
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-3555647
      ෆැක්ස් -011-2265639
      ඉ-මේල් - neg@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ඩබ්. ලාල් කුමාර මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2265604
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8050731
      ෆැක්ස් -011-2265639
      ඉ-මේල් - adminneg@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) -
      බී.සී.පී. ප්‍රනාන්දු මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253371
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8102227
      ෆැක්ස් - 011-2265639
      ඉ-මේල් - adminneq@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      කේ.පී. සුරේෂ් රන්ජන් මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2253372
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8038137
      ෆැක්ස් - 011-2252716
      ඉ-මේල් - acconeg@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
       ඩබ්.පී.එන්.වී. වීරවර්ධන
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2255370
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-5002022
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

මීගමුව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කටාන කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩී.ඒ.ඒ. මයිකල් මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8350346
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2228400
      ෆැක්ස් -033-2228400

එල්.පී.එස්. සිල්වා මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5777054
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2291061
      ෆැක්ස් -033-2291061

ජා-ඇල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ජේ.එම්.එස්. පීරිස් මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4484241
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2247166
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: මැයි 29, 2024           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි