පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

ගම්පහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

ගම්පහ කලාපයඑම්.ඒ. අනුර ප්‍රේමලාල් මයා
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4496916
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222350
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - zdegam@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
ගම්පහ

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222350
ෆැක්ස් - 033-2222807
වෙබ් අඩවිය - http://www.gamzone.sch.lk/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන)-
      එම්.ඒ.ඒ. ප්‍රේමලාල් මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2231663
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4496916
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - dmingam@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
      ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. අනුර කුමාර මයා

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2231911
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8404542
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - gam@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
      ඩබ්.එල්.ඒ. විජේසුන්දර මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8509210
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - admingam@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ආර්.එම්.පී.ඩී. රත්නායක මිය.

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222077
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8075212
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - devgam@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      එල්.එච්. අජිත් ශාලුක මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2222002
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-0805203
      ෆැක්ස් - 033-2222807
      ඉ-මේල් - accogam@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      
      දුරකථනය (කාර්යාලය) -
      දුරකථනය (ජංගම) -
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

ගම්පහ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අත්තනගල්ල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පී.ඩී. නානායක්කාර මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-8350346
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2228400
      ෆැක්ස් -033-2228400

ජී.ඩී.ඒ. කුලරත්න මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5777054
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2291061
      ෆැක්ස් -033-2291061

දොම්පෙ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඩබ්.ඒ. අජිතා ප්‍රියංගනී මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4484241
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 033-2247166

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජනවාරි 22, 2020       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter