පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා
2018 දෙවන වාර විභාගය - පිළිතුරු

අප සිටින ස්ථානය

#htmlcaption #htmlcaption#htmlcaption#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනික සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ බස්නාහිර පළාතේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම මෙම නිල වෙබ් අඩවිය මගින් සිදුකෙරේ.

 

දැක්ම

  • අධ්‍යාපනය මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක්

මෙහෙවර

  • නිදහස් අනිවාර්යය හා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා වර්ධනය කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට සැමට සම හා සාධාරණ වන සේ මානව, හෞතික, මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සහය ලබාදීම.

අරමුණු

  • පාසලේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් අපේක්ෂා කරන අරමුණු හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සිසුන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, නිලධාරීන් සහ සෙසු සාමාජිකයන් සම්බන්ධ සියලු අදාල ක්‍රියාකාරකම් සැළසුම් කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම. ශාරීරික, බුද්ධිමය චිත්තවේගීය හා සදාචාරාත්මක වර්ධනයට මඟ පාදන අනිවාර්ය අධ්යාපන සීමාවන් ඇතුළුව අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) දක්වා සියලු සිසුන්ට සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම.

  • විවිධ අවධීන්හි පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා විධිමත් අධ්‍යාපනික පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සහ විවිධ වැඩසටහන් සම්පාදකයින් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

  • පෙර පාසල් අධ්‍යාපන වඩාත් සංවිධානාත්මක හා ඵලදායී ලෙස සකස් කිරීම.

  • විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම.

  • ක්‍රීඩා, සෞන්දර්යාත්ම ක්‍රියාකාරකම්, ශිෂ්‍ය නායකත්වය, සුභසාධන ක්‍රියාකාරකම් සහ විශේෂ දක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් පාසැල් ප්‍රජාව සම්බන්ධ කිරීම.

තිරසර පාසල් වැඩසටහන - බස්නාහිර පළාත

 

වෙබ් අඩවි සබැඳි

Mr. Isura Devapriya

ගරු. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා
බස්නාහිර පළාත

Mr.

ගරු. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා
බස්නාහිර පළාත

ගැලරිය

අධ්‍යාපන අවස්ථා

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 10, 2018

       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter