පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්

2017 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
සුරක්ෂා රක්ෂණය

ගුරු මාර්ගෝපදේශය (තොරතුරු තාක්ෂණය)
6-9 ශ්‍රේණි

වෙබ් අඩවි සබැඳි

ස්ථානය

#htmlcaption #htmlcaption#htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption #htmlcaption

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනික සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ බස්නාහිර පළාතේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම මෙම නිල වෙබ් අඩවිය මගින් සිදුකෙරේ.

 

දැක්ම

  • අධ්‍යාපනය තුලින් සම්පූර්ණ දැනුම ඇති සමාජයක්

මෙහෙවර

  • සාධාරණ හා සමානාත්මතාවයෙන් යුක්තව නිපුණතාවන් වැඩි දියුණු කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මානව, ශාරීරික, මූල්‍ය හා තාක්ෂණික ආධාර සැපයීමෙන්, සම්පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක් සඳහා නිදහස්, අනිවාර්ය සහ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම.

අරමුණු

  • පාසලේ අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් අපේක්ෂා කරන අරමුණු හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සිසුන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, නිලධාරීන් සහ සෙසු සාමාජිකයන් සම්බන්ධ සියලු අදාල ක්‍රියාකාරකම් සැළසුම් කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම. ශාරීරික, බුද්ධිමය චිත්තවේගීය හා සදාචාරාත්මක වර්ධනයට මඟ පාදන අනිවාර්ය අධ්යාපන සීමාවන් ඇතුළුව අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) දක්වා සියලු සිසුන්ට සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම.

  • විවිධ අවධීන්හි පාසල් හැරගිය සිසුන් සඳහා විධිමත් අධ්‍යාපනික පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සහ විවිධ වැඩසටහන් සම්පාදකයින් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

  • පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය වඩාත් සංවිධානාත්මක හා ඵලදායී ලෙස සකස් කිරීම.

  • විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන පහසුකම් සැපයීම.

  • ක්‍රීඩා, සෞන්දර්යාත්ම ක්‍රියාකාරකම්, ශිෂ්‍ය නායකත්වය, සුභසාධන ක්‍රියාකාරකම් සහ විශේෂ දක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් පාසැල් ප්‍රජාව සම්බන්ධ කිරීම.

Mr. Isura Devapriya

ගරු. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා
බස්නාහිර පළාත

Mr.

ගරු. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා
බස්නාහිර පළාත

ගැලරිය

 
 

තීරණ ආධාරක තොරතුරු පද්ධතිය

අධ්‍යාපන සංඛ්‍යාලේඛන - 2016

 
 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජනවාරි 04, 2018