පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු...

ඉගෙනුම් සම්පත්, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

 

දැක්ම

  • අධ්‍යාපනය මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක්

මෙහෙවර

  • නිදහස් අනිවාර්යය හා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් මගින් පූර්ණ දැනුමැති සමාජයක්...

අරමුණු

  • පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් අපේක්ෂා කරන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සිසුන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, නිලධාරීන් සහ සෙසු සාමාජිකයන් සම්බන්ධ සියලු අදාල ක්‍රියාකාරකම් සැළසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම...

වෙබ් අඩවි සබැඳි

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

To View More...

රූපවාහින පන්ති කාමරය

මාධ්‍යය


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජුනි 22, 2022    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි