පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා

අප හා සම්බන්ධවන්න

සාමාන්‍ය පාලන අංශය


   ජේ.එච්.එම්.ඩබ්ලිව්. රන්ජිත් මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2682262
   ෆැක්ස් - 011-2682263
   ජංගම දුරකථනය - 071-2340555

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

   ජයන්ත නානායක්කාර මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන- I)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4391780

   සි.කේ.ඩබ්ලිව්. හේවගේ මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන -II)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8676291

සාමාන්‍ය පරිපාලන අංශයේ රාජකාරි

  • බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ ලිපි ලේඛන පවත්වාගෙන යාම, ඔවුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීම්, සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් යෝජනා හා සියලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ ණය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
  • කලාපීය අධ්‍යාපන කාර්යාලවල සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාරයේ ලිපි, අයදුම්පත්, අභියාචනා, උපදෙස් ලබා දීම හා කඩිනමින් කටයුතු කිරීම, විනයමය තීරණ සහ නැවත පිහිටුවීමේ කාර්යය පටිපාටි දැනුවත් කිරීම.
  • කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලවල නිලධාරින්ගේ ආයතනික කාර්යයන් සම්බන්ධ වාර්තා සහ තොරතුරු වාර්තා ඵලදායීව පවත්වාගෙන යාම.
  • දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් සහ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සඳහා නිල / නිල නේවාසික දුරකථන කටයුතු සිදුකිරීම.
  • අත්තිකාල සඳහා ඉල්ලීම් සම්බන්ධ සියලු ආයතනික කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම. 1/20 දීමනා සහ නිල නිවාස සම්බන්ධ කටයුතු සිදුකිරීම.
  • විදේශ නිවාඩු සඳහා අදාළ කටයුතු වලට අදාලව විශේෂ නිවාඩු, බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පළාත් / ජාතික පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ගේ අධ්‍යාපන නිවාඩු අයත් වේ. තාවකාලිකව මුදාහැරීම සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා රජයේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ ව්‍යවස්ථාමය මණ්ඩල සඳහා වැඩ කිරීම, ගුරුවරුන්ගේ ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ගේ ගැටලු විසඳා ගැනීම.
  • පළාත් සභා ගැටළු සම්බන්ධව අවශ්ය තොරතුරු, මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, උපදේශක කාරක සභා, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්ණ, මානව හිමිකම් කොමිසම, නොයෙකුත් අධිකරණ කාර්යය පටිපාටි.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජුලි 18, 2018

       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter