පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්
සුරක්ෂා

අප හා සම්බන්ධවන්න

   පී. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මහතා
   (පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

   ඉ-මේල් - pde@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2694951    ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-3213076

   ජේ.එච්.එම්.ඩබ්ලිව්. රන්ජිත් මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2682262   ෆැක්ස් - 011-2682263
   ජංගම දුරකථනය - 071-2340555

   කේ.පී.එන්. ප්‍රේමසිරි මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678398   ෆැක්ස් - 0011-2678398
   ජංගම දුරකථනය - 071-4967844

   ඩී.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. ගුණරත්න මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යයාල) - 011-2682262   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2010052

   ඒ.එම්.එස්. මල්කාන්ති මිය
   (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

   ඉ-මේල් - cacc@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2691574   ෆැක්ස් - 011-2691574
   ජංගම දුරකථනය - 071-5201035

   ඩබ්ලිව්.කේ.එන්. විජේතුංග මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - wijethungaa@yahoo.com
                eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-2340186

   ජයන්ත නානායක්කාර මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන- I)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4391780

   නිමාලි අනුෂා බදුරළිය මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන)

   ඉ-මේල් - nimali.baduraliya@yahoo.com     dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693892
   ජංගම දුරකථනය - 071-4224221

   ප්‍රභාත් විතානගේ මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - plan@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678395   ෆැක්ස් - 011-2662425
   ජංගම දුරකථනය - 071-8617295/ 077-2602845

   එච්.ටී. කුෂාන්ති කුමාරි මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-තොරතුරු තාක්ෂණ)

   ඉ-මේල් - kushanthikumari@gmail.com
                 ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-9272432

   සි.කේ.ඩබ්ලිව්. හේවගේ මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන -II)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8676291

   හංසනී ශමිලා පෙරමුණගේ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -sciencehomagama@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8135946

   එච්.ඒ.වයි. ලක්ෂ්මි මිය
   (ගණකාධිකාරී-විගණනය හා විමර්ශනය)

   ඉ-මේල් - audit@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678397   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4901347

   ඒ.ඒ.එන්. අමරසිංහ මිය
   (ගණකාධිකාරී-මුදල්)

   ඉ-මේල් - finance@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2678394   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4402409

   බී.එස්.එම්. ධර්සේන මෙනවිය
   (ගණකාධිකාරී - ගෙවීම්)

   ඉ-මේල් - payments@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2672352   ෆැක්ස් - 011-2691574
   ජංගම දුරකථනය - 071-8088478

   ඩබ්ලිව්.එම්.එල්. විජේසූරිය මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ඉංශ්‍රීසි)

   ඉ-මේල් - leena.wijesooriya@gmail.com
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-5491780

   දුෂ්මන්ත සී. රාජපක්ෂ මහතා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ප්‍රාථමික)

   ඉ-මේල් - primary@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2690478   ෆැක්ස් - 011-2690478
   ජංගම දුරකථනය - 071-8178114

   ජී. නයනා දීප්ති ගුණරත්න මෙනවිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සිංහල, මාධ්‍යය,දෙවන බස, ත්‍රීභාෂා)

   ඉ-මේල් - sinhala@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8271945

   එම්.ඩබ්ලිව්. කාන්ති ප්‍රියදර්නී පෙර්රා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- බටහිර සංගීතය)

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8032587

   එච්.එන්. පෙර්රා මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

   එල්.ඒ.ඩී. ධම්මිකා කුලතුංග මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ක්‍රීඩා)

   ඉ-මේල් - sports@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4496927

   ආර්. උදයකුමාර් මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ-දෙමළ මාධ්‍යය)

   ඉ-මේල් - tamil@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-1067070

   එම්.ඩී.එච්. දිසානායක මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විශේෂ අධ්‍යාපන)

   ඉ-මේල් - dissanayakehenry@gmail.com
                 special@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699516   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-6017786

   කේ.ඩී. නන්දසේන මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - සෞන්දර්යය)

   ඉ-මේල් - aesthetic@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4480775

   මහින්ද කොඩිතුවක්කු මයා
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - නොවිධිමත් අධ්‍යාපන/පෙර පාසල්/උදේශනය)

   ඉ-මේල් - nonformal@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2699515   ෆැක්ස් - 011-2699515
   ජංගම දුරකථනය - 071-4795277

   එල්.එච්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. සිල්වා මෙනවිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සමාජ විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් - social@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8047436

   එච්.එම්. සමරකෝන් මිය
   (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - තාක්ෂණික විෂය)

   ඉ-මේල් -technology@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 077-2270744

   පූජ්‍ය. රදලියද්දේ සීලානන්ද හිමි
   (සම්බන්ධීකාරක - පිරිවෙන්)

   ඉ-මේල් -piriwen@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-8357209

   පූජ්‍ය. විතාරන්දෙනියේ මේධානන්ද හිමි
   (සම්බන්ධීකාරක - පිරිවෙන්)

   ඉ-මේල් -piriwen@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2693893   ෆැක්ස් - 011-2693894
   ජංගම දුරකථනය - 071-4932934
Last Updated : 25 April, 2018