පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

පුවත්

කාර්ය මණ්ඩලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

   පී. ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මහතා
   (පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

   ඉ-මේල් - pde@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011- 2868606   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-3213076

   ජී.ඩී.සී. ෆොන්සේකා මිය
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන)

   ඉ-මේල් - apd.admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2875721   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-2022334

   කේ.පී.එන්. ප්‍රේමසිරි මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන හා සැලසුම්)

   ඉ-මේල් - apd.pldev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යයාල) - 011-2868612   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-4967844

   ඩී.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. ගුණරත්න මහතා
   (අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - apd.eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2875713    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 077-2010052

   ඒ.එම්.එස්. මල්කාන්ති මිය
   (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

   ඉ-මේල් - cacc@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -(කාර්යාලය)- 011-2875712   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-5201035

   ඩබ්ලිව්.කේ.එන්. විජේතුංග මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන)

   ඉ-මේල් - wijethungaa@yahoo.com
                eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2867241    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-2340186

   ඒ.එම්.ඒ.ඒ.සී. පෙරේරා මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- අධ්‍යාපන පරිපාලන - II)

   ඉ-මේල් -
               eduadmin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන - 011-2875893-212   ෆැක්ස් - 011-2875724
   ජංගම දුරකථනය -

   ජයන්ත නානායක්කාර මහතා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන- I)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2867241    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-4391780

   නිමාලි අනුෂා බදුරළිය මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සංවර්ධන - I)

   ඉ-මේල් - nimali.baduraliya@yahoo.com     dev@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය)- 011-2875727   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-4224221

   එච්.ටී. කුෂන්ති කුමාරි මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - - සංවර්ධන - II / ICT)

   ඉ-මේල් - kushanthikumari@gmail.com
                 ict@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) - 011-2875727    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-9272432

   ප්‍රභාත් විතානගේ මයා
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සැලසුම්)

   දුරකථන (කාර්යාලය)- 011-2875727   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8617295/ 077-2602845

   සි.කේ.ඩබ්ලිව්. හේවගේ මෙනවිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- සාමාන්‍ය පාලන -II)

   ඉ-මේල් - admin@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන (කාර්යාලය) -   ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8676291

   හංසනී ශමිලා පෙරමුණගේ මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - විද්‍යාව)

   ඉ-මේල් -sciencehomagama@gmail.com
               science@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-8135946

   එච්.එන්. පෙර්රා මිය
   (නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ- ගණිතය)

   ඉ-මේල් - maths@edudept.wp.gov.lk
   දුරකථන -    ෆැක්ස් -
   ජංගම දුරකථනය - 071-6897717

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ජුනි මස 26, 2019    වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි