පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (රා.ආ.)

අප සිටින ස්ථානය

ලිපිනය
:
බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්මේන්තුව
"රන්මඟපාය",
කඩුවෙල පාර,
බත්තරමුල්ල.
දුරකථනය
:
(+94) 11 2875893-95
ෆැක්ස්
:
(+94) 11 2868606
ඉ-මේල්
:
pde@edudept.wp.gov.lk
වෙබ් අඩවිය
:
http://www.wpedu.sch.lk
අපව අමතන්න
මුලකරු සමඟ නම
ලිපිනය පේළිය 1
ලිපිනය පේළිය 2
නගරය
දුරකථනය
ඉ-මේල්
ඔබේ අදහස් හා යෝජනා

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: අගෝස්තු 11, 2023           වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter
කතුහිමිකම © 2018 අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත - නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි