පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අප සිටින ස්ථානය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මෙම වෙබ් අඩවිය දැනට නරඹන සංඛ්‍යාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපයඑච්.ඩබ්.එන්.කේ. ඒකනායක මිය
(කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-9996399
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876628
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - zdesjp@edudept.wp.gov.lk
ලිපිනය -
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, බත්තරමුල්ල

දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2613825
ෆැක්ස් -011-2613825
වෙබ් අඩවිය - www.srijayawardanapuraeduzone.sch.lk/
පිහිටීම
      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) -
      ආර්.එම්.වයි.කේ. මහානාම මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2889010
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4479088
      ෆැක්ස් -011-2874077
      ඉ-මේල් - devsjp@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) -
       ඩබ්.ඒ.කේ.එච් ද සිල්වා මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2883449
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9101572
      ෆැක්ස් - 011-2874077
      ඉ-මේල් - sjp@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන පාලන) -
      එම්.එල්. ඥානරත්න මයා
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2889011
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-9535684
      ෆැක්ස් - 011-2874077
      ඉ-මේල් - adminsjp@edudept.wp.gov.lk

      නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාසල් පරිපාලන) -
       කේ.ඩී.එස්.ඒ. ප්‍රනාන්දු මිය

      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876627
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-3458285
      ෆැක්ස් - 011-2874077
      ඉ-මේල් - adminsjp@edudept.wp.gov.lk

      ගණකාධිකාරි -
      එච්.ජී.ටී. දිල්හානි මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876629
      දුරකථනය (ජංගම) - 077-3458285
      ෆැක්ස් - 011-2874077
      ඉ-මේල් - accosjp@edudept.wp.gov.lk

      පරිපාලන නිලධාරී -
      ඩබ්.ඒ. චන්ද්‍රානි මිය
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2876628
      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5276935
      ෆැක්ස් -
      ඉ-මේල් -

නුගේගොඩ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

මහරගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ඒ.එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5520729
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2805589

ඒ.එච්.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-5520729
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2839640

කඩුවෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කොලොන්නාව කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය

ටී.එන්.එස්. රන්ගොඩගේ මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4486643
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2790926

ජී.ඩබ්.ඩී.එස්. කොඩිකාර ආරච්චිගේ මිය
(කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

      දුරකථනය (ජංගම) - 071-4413193
      දුරකථනය (කාර්යාලය) - 011-2533968
 

තිරසර පාසල් වැඩසටහන

වෙබ් අඩවි සබැඳි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: ඔක්තෝබර් 12, 2018       වෙබ් අඩවිය නැරඹූ සංඛ්‍යාව (2018 මාර්තු 15 දා සිට): Hit Counter